شاهرود پرس : برف امروز در شاهرود مدارس این شهر را تعطیل کرد .